VAN AGT WOLF IN SCHAAPSVACHT?

VAN AGT,

WOLF IN SCHAAPSVACHT?

 

Gisteravond in de uitzending van Nieuwsuur werd Dries Van Agt aan de tand gevoeld over de werkelijke toedracht bij de beëindiging van de treinkaping en gijzeling van treinpassagiers door een groep Molukse jongeren in juni 1977 bij De Punt in Drenthe.

Van Agt was ten tijde van deze kaping minister van Justitie en mede- zo niet hoofdverantwoordelijk voor de wijze waarop die beëindiging zich voltrok.

Met veel machtsvertoon van de zijde van de overheid: laag overvliegende straaljagers, inzet van vele mariniers en een indrukwekkend spervuur, kwam deze kaping tot niet zo’n goed einde: twee van de vijftig passagiers en zes van de negen kapers lieten het leven.

Het heeft er (alle) schijn van dat twee van de kapers – een jongen en een meisje – nadat ze al waren uitgeschakeld, ter plekke zijn geëxecuteerd.

Het laatste zou zijn gebeurd in opdracht van de overheid, lees Van Agt cum suis.

Oktober jongstleden verklaarde een van de betrokken mariniers dat, in opdracht van de regering, de treinkapers de bestorming niet mochten overleven.

Ofschoon de nabestaanden van de mogelijk geëxecuteerde kapers Max Papilaja en Hansina Uktolseja al veel eerder aandacht hiervoor hebben gevraagd, loopt thans, 40 jaar na dato, een rechtszaak tegen de Staat: de nabestaanden eisen erkenning voor de wijze waarop Max en Hansina zijn omgekomen en het lijkt er sterk op dat ze voldoende bewijs in handen hebben dat de twee daadwerkelijk geëxecuteerd zijn.

 

Dries van Agt, dat is toch de man die, nadat hij de politiek vaarwel had gezegd en op zijn racefiets terug was gekoerst naar zijn Limburgse land en aldaar aangekomen, plotseling veel begrip kreeg voor de zaak van de Palestijnen en hun (vaak gewelddadige) verzet tegen Israël en dat land vaak veroordeelde om zijn harde optreden in reactie op aanslagen van Palestijnse zijde?

Gisteravond zagen we een Van Agt die ongemakkelijk aan tafel zat te draaien en, zoals we van hem gewend zijn, met wat statig en wollig taalgebruik ditmaal niet alleen zijn gezicht probeerde te redden. Het kwam er allemaal wat onzeker en ongeloofwaardig uit. Als hij gekoppeld zou zijn geweest aan een leugendetector, vermoed ik dat de registratie in zijn nadeel zou zijn uitgevallen.

Saillant detail was overigens nog een (mogelijke) verspreking van de baas van het toenmalige kabinet: Joop den Uyl, die in beeld en geluid meldde dat er sprake was geweest van een executie.

Van Agt houdt echter vol dat de opdracht was gegeven de gegijzelden te bevrijden en zo weinig mogelijk mensen te doden en dat er geen instructies waren gegeven om kapers te doden en dat de bevrijdingsactie volkomen rechtmatig heeft plaats gevonden.

Ik vind de opdracht, wat het aspect doden betreft, al tegenstrijdig geformuleerd, maar zoals ik al opmerkte het statig en wollig taalgebruik van de Meester kwam er ook niet zo ”vlot” en “overtuigend” uit als we van hem gewend zijn en hij wekte de indruk van de persoon die op ’t punt staat ontmaskerd te worden.

We gaan zien waar dit toe leidt.

Zo’n treinkaping en het gijzelen van mensen is natuurlijk geen kattendrek. Het is ook goed dat zoiets keihard wordt aangepakt.

De Staat kan in dit geval de hand ook wel eens wat dieper in eigen boezem steken indien je beziet hoe onze trouwe Molukse kameraden, onze rijksgenoten, hier in Nederland zijn behandeld en hoe wij die mensen letterlijk en figuurlijk in de kou hebben laten staan door het geven van valse hoop, door de mannen die voor ons in voormalig Nederlands-Indië hebben gevochten direct nadat de strijd was gestaakt uit hun functie te ontslaan, door die mannen en hun gezinnen bijvoorbeeld onder te brengen in barakken die niet lang voordien onder meer als voorlaatste stop op weg naar de concentratiekampen dienden. Misschien is dat ook wel een van de redenen waarom die barakken zo snel mogelijk moesten worden afgebroken. Voor het nageslacht en het toerisme zou zo’n onderkomen bepaald niet getuigen van een blijk van waardering voor mensen die voor ons koninkrijk gevochten hebben.

Voor de nabestaanden, ook die van de omgekomen treinreizigers, hoop ik dat de volledige waarheid nu spoedig aan het licht komt.

Mena Muria!

Copyright © All Rights Reserved